MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo

 
Registrikood 80184882
a/a 333903480009 
Aadress: Tehnika 21-8, Tallinn 10149
e-post: gs@ilm.ee
GSM: +372 5103 901
Juhatuse liige: Gennadi Skromonov, +372 5103 901
Projektijuht: Kärt Leppik, +372 5695 2950, kartleppik@gmail.com

Raamatupidamisbilanss 2010-2011

eurodes
 
 01.01.- 31.12.2010.a.
01.01.- 31.12.2011.a.
AKTIVA
 
 
     Raha
3431
4358
     Nõuded ja ettemaksed
0
761
     Käibevara kokku
3431
5119
     Põhivara kokku (jääkväärtuses)
0
0
Aktiva (varad)kokku
3431
5119
PASSIVA
 
 
     Võlad ja ettemaksed
3654
2436
     Sihtfinantseerimine
0
0
     Lühiajalised kohustused kokku
3654
2436
     Pikaajalised kohustused kokku
0
0
     Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
1975
-223
     Aruandeperioodi tulem
-2198
2906
 Netovara kokku
-223
2683
Passiva (kohustused ja netovara)kokku
3431
5119
 

Tulude ja kulude aruanne 2010-2011

eurodes
 
01.01.- 31.12.2010
01.01.- 31.12.2011.a.
TULUD
 
 
     Liikmetasud
 
 
     Toetused
460
333
     Müügitulu
658
4810
  Tulud kokku
1118
5143
KULUD
 
 
     Mitmesugused tegevuskulud
3321
2236
     Tööjõukulud
0
0
     Põhivara kulum
0
0
  Kulud kokku
3321
2236
Põhitegevuse tulem
 
 
     Finantstulud ja –kulud
5
-1
Aruandeaasta tulem
-2198
2906
 

MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. MTÜl Loodushariduse Ühendus Fenolo on selge ja arusaadav missioon. Organisatsioon järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, organisatsioonisiseseid dokumente ja  toimimisstandardeid. 
2.MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Organisatsioon kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse. 
3. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele. 
4. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd. 
5. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi. 
6. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. 

Kodanikujulgus ja hoolivus 
7. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu. 
8. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks. 
9. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.


Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine 
10. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega. 
11. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus 
12. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. 
13. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast. 
14. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus 
15. Informatsioon MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav. 
16. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt. 
17. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine 
18. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime. 
19. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.


Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine 
20. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest. 
21. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 
Sallivus 
22. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust. 
23. MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid. 

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.

 

MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo põhikiri

Põhikiri on kinnitatud 17.01.2003. a sõlmitud asutamislepingu muutmise lepinguga, muudetud aprillis 2012. Lisatud DOC-formaadis:
LisandSuurus
Fenolo-Pohikiri.doc33.5 KB


 

EST EN DE ES RU  FORUM

       

Pildipanga nädal

Minu looduskalender

Aita teha Looduskalendrit - saada oma tähelepanekud ümbritseva looduse kohta. Vajadusel lisa pilt või video.

Minevik

Looduskalender.ee viidakogu