VLC player

How this Forum Works - Questions and Answers

Moderator: ame

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

VLC player

Post by ame » February 15th, 2015, 4:41 pm

some time ago in Feb 2011 i made instructions on
how to download and then start using the VLC-player in watching, taking snaphots and making recordings of the Looduskalender live cameras.

these instructions have been buried in one of the Q & A-threads here in the Technical. i wanted to make it easier to find them and so i'm copying my posts here.

note that some things have changed in the past years. nevertheless i hope that these instructions will make it easier to start. everyone is naturally welcome to post improvements and correction to this thread.
_________________________________________________________________________
You can watch the live cameras with the VLC-player –program. VLC-player is easy to use for both taking pictures and recording video from the live camera: you just click a button.
livekameroita voi katsoa VLC-player-ohjelmalla. sillä on myös helppoa sekä ottaa kuvakaappauksia että nauhoittaa videota kuvavirrasta vain nappia painamalla.
VLC-payer-proggrammen kan användas för att titta på live-kameror. med VLC-playern är det också helt enkelt att både skärmdumpa photografier och spela in video med att bara pressa på ett knapp.
Вы можете посмотреть живых камер с VLC-плеер-программа. это простой в использовании VLC-плеер для фотосъемки и записи видео с живой камеры: вы просто нажимаете кнопку.

How to download VLC-player from the internet/Miten VLC-soitin ladataan internetistä / Hur ska man nerladda VLC-spelaren från internet / Как скачать VLC-player = VLC-плеер от интернета

you can find the VLC-page from the forest news: / VLC-soitin löytyy esim. metsäuutisten sivulta: / VLC-spelaren kan hittas t.ex. i skognyheternas sida: / Вы можете найти VLC-страницы в лесу новости:
http://www.looduskalender.ee/taxonomy/term/16?page=30
Image

or search with Google:/ tai käyttäen Google-hakukonetta: / eller med Google:/ или поиска с Google:
Image

both lead you to the VLC-website./molemmista pääsee VLC-nettisivulle./ var och en tar dig till VLC-webbplats./ как привести вас к VLC-сайте.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:51 pm

in the picture above/ ylläolevassa kuvassa/ i bilden ovanför/ выше фотография:
if your computer uses Windows, click the big orange button (blue arrow). for other systems click the line under the button (green line).
jos tietokoneessasi on Windows-järjestelmä, napauta isoa oranssia nappia (sininen nuoli).
muille järjestelmille paina sen alla olevaa riviä (vihreä alleviivaus).

om din dator har Windows, pressa på den stora orange knappen (blå pil). för andra systemer pressa på radet under knappen (understrykt med grönt).
Если ваш компьютер использует Windows, нажмите на большую оранжевую кнопку (синяя стрелка). для других систем нажмите черту под кнопки (зеленая линия).

in the picture below:/ allaolevassa kuvassa:/ i bilden nedanför: /в нижней фотография
after that click “save file”./ seuraavaksi napauta “tallenna tiedosto”./ sedan pressa “spara filen”./ то Нажмите кнопку "Сохранить файл" = “save file”.
Image

select a folder where you want to save the file. click ”open”./ valitse kansio, jonne tiedosto tallennetaan. napauta ”avaa”./ välja en mapp, vart du vill spara filen. pressa ”öppna”./ выберите папку, в которой вы хотите сохранить файл. нажмите "Открыть" ”open”.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:51 pm

select language for installation./ valitse kieli asennusta varten./ välja språk för installering./ выбрать язык для установки.
Image

it doesn’t really matter what language you choose. in the following just press the “next”-buttons. then click ”install”.
kielivalinnalla ei ole väliä, sillä jatkossa pitää vain painella “next”-nappia. paina sitten ”asenna” = ”install”.
språkvalet är inte viktig för I fortsättningen skall du bara pressa “next”-knappen. sedan pressa på ”installera”.
язык не является важным, поскольку в следующем вам нужно нажать кнопку "Далее ". затем нажмите кнопку "Установить" = ”install”.
Image ...etc.

Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:52 pm

installation takes a while./ asennus kestää hetken./ installeringen tar litet tid./ установка занимает мало времени.
Image

finally press ”finish”./ lopuksi klikkaa ”finish”. / till sist pressa “finish”./ наконец, нажмите кнопку "Готово " = ”finish”.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:52 pm

open in the folder where you saved the VLC-file. click on the name and then press return./ avaa se kansio, jonne tallensit VLC:n, napauta sen nimeä ja paina “return”./ öppna den mappen vart du sparade VLC-filen, pressa på dess namn och pressa “return”./ Откройте папку, где вы сохранили VLC-файл. Нажмите на названии, а затем нажмите клавишу возврата.
Image

in the next window press ”run”./ seuraavassa ikkunassa paina “run”./ i följande fönstret pressa “run”./ В следующем окне нажмите "Выполнить" = ”run”.
Image

then there will be a question: ”do you want this program to make changes on your computer…?”. answer “yes” and the installation will be completed.
sitten sinulta kysytään: ”do you want this program to make changes on your computer…?”. vastaa “yes” ja ohjelma asentuu koneellesi.
sedan blir set en fråga: ”do you want this program to make changes on your computer…?”. svara “yes” och installationen skall bli komplett.
тогда будет вопрос: "Вы хотите эту программу, чтобы сделать изменения на вашем компьютере ...?" = ”do you want this program to make changes on your computer…?”. Ответ "да" = ”yes” и установка будет завершена.

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:53 pm

First time of use:
to find and run the VLC-player open folder C: Program files – VideoLAN – VLC and there you see the icon of the program. select it (green arrow) and click “open” (blue arrow).
Ensimmäisellä kerralla:
avataksesi VLC-soittimen avaa kansio C: Program files – VideoLAN – VLC. sieltä löytyy ohjelman ikoni. valitse se klikkaamalla (vihreä nuoli) ja klikkaa sitten “avaa”.

Första gången du använder VLC:
för at hitta och köra VLC-spelaren öppna mappen C: Program files – VideoLAN – VLC. där finns VLC-ikonen. välja den genon at pressa på namnet (grön pil) och sedan pressa på “open” (blå pil).

Первое время использования:
найти и запустить VLC-плеер Открыть папку C: Program files – VideoLAN – VLC. Там вы видите картину ”VLC”. выберите его (зеленая стрелка) и нажмите "Открыть" (Синяя стрелка).

Image

the basic VLC-player window looks like this. VLC-soittimen perusikkuna on tällainen. först ser VLC-spelaren ut som här. На первый VLC-плеер выглядит следующим образом.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:54 pm

to choose the folder for the screencaptures open “Tools” (orange circle) and select “Settings” (blue arrow).
kuvakaappausten tallennuskansion valitsemiseksi avaa “Tools” (oranssi rengas) ja valitse “Asetukset” (sininen nuoli).
för att välja var du vill spara skärmdumpningar öppna “Tools” (orange cirkel; verktyg?, redskap?) och välja “Settings” (blå pil, sättningar?).
выбрать папку для сохранения фотографий: открытый "Инструменты" (оранжевый круг, “Tools”) и выберите пункт "Настройки" (синяя стрелка, “Asetukset”).
Image

click “Video” on the left (orange circle). in the place marked with green you can use the browser (blue arrow; lowest picture) to select the folder where you want to save the screencaptures (grey arrow). file type .jpg (black circle) is smaller than the other alternative .png. when you are finished click “Save” (red arrow).
arrow).
napauta vasemmalla kohtaa “Video” (oranssi rengas). vihreällä merkityssä kohdassa voit selaamalla hakea sopivan kansion (harmaa nuoli), jonne haluat tallentaa kuvakaappaukset (“browse”, sininen nuoli; alin kuva). tiedostotyyppi .jpg tuottaa paljon pienempiä kuvatiedostoja kuin toinen vaihtoehto .png (musta rengas). paina lopuksi “Tallenna” (punainen nuoli).
pressa på “Video” på vänster (orange cirkel). i fördelningen markerad med grönt kan du använda “browse” (blå pil; lägsta bilden) för att välja mappen för skärmdumpningar (grå pil). filtypen .jpg producerar mycket mindre bildfil än .png (svart cirkel). till sist pressa på “Spara” = “Save” (röd pil).
нажмите кнопку "Видео" на левой (оранжевый круг). в месте, обозначенном зеленым спользовать браузер (синяя стрелка), чтобы выбрать папку, в которой вы хотите сохранить фотографии (серая стрелка; нижняя фотография). тип файла .JPG (черный круг) меньше, чем другие альтернативные .png. По завершении нажмите кнопку "Сохранить" (красная стрелка).
Image

Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:55 pm

to capture pictures and record video you need to have express buttons for it. open “View” (“Näkymä”, red circle) and click “Lisäsäätimet” (green circle, “additional controls”?).
pikanapit kuvakaappauksia ja videon nauhoittamista varten tulevat näkyviin, kun avaat valikon “Näkymä” (punainen rengas) ja klikkaat siellä ”Lisäsäätimet” (vihreä rengas).
expressknappar för skärmdumpningar och inspelning av video finns i ”Näkymä”-meny (view?, röd cirkel). klikka på ”Lisäsäätimet” (grön cirkel).
Экспресс кнопками для съемки и записи видео здесь: открытый "Вид " ("Näkymä", красный круг) и нажмите кнопку "Lisäsäätimet" (зеленый круг, аддитионал управления?).
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:55 pm

when you want to watch a livecamera with the VLC-player: first click “Open with” (= “Valitse”, red arrow), then find in the proper folder (red circle) the VLC-application and select it (green arrow) and click “Open” (blue arrow). all this you need to do only on the first time. on the next times VLC will be default program for watching.
miten VLC-soitin valitaan livekameran katsomiseen: aluksi valitse ohjelma (vihreä nuoli), avaa oikea tiedosto (punainen rengas), klikkaa VLC-sovellusta (vihreä nuoli) ja lopuksi klikkaa “Avaa” (sininen nuoli). tämä tarvitsee tehdä vain ensimmäisellä kerralla. seuraavilla VLC on oletusohjelma käytettäväksi.
för att titta på livekameran med VLC: klikka på “välja” =”Valitse” (röd pil). sen öppna den rätta mappen (röd circle), klikka på VLC-applikation (grön pil) och sen pressa “öppna” = “Open” (blå pil). allt detta behövs endast på första gången. VLC skall vara den förinställda progammen på senare gångar.
как выбрат:ь VLC-плеер: сначала нажать "Открыть с помощью" = ”Open with” (красная стрелка), откройте нужную папку (красный круг), и выберите VLC (зеленая стрелка) и нажмите кнопку "Открыть" = ”Open”. (синяя стрелка). Вы должны сделать это только на первый раз. VLC будет выбран автоматически на следующий раз.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:56 pm

to take a screencapture click on the camera-icon. klikkaa kamerakuvaketta kuvakaappauksen nappaamiseksi. pressa på kameraikonen för att ta en skärmdumpning. нажмите на значок камеры, чтобы сделать снимок.
Image

for a short while in the top of the screen on the left you will see on the left the picture (red circle) and on the right its file name (green circle).
näytön yläosassa näkyy hetken otettu kuva vasemmalla (punainen rengas) ja sen oikealla puolella sen nimi ja osoite (vihreä rengas).
på skärmen ser du för en stund bilden av dumpningen på vänster (röd cirkel) och på höger dess namn och address (grön cirkel).
на короткое время в верхней части экрана слева вы увидите на левой картинке (красный круг) и на право его имени (зеленый круг).
Image

you can check your folder: the picture is there. the default filename is “vlcsnap”+the time when it was taken ( year-month-day-hh-min-sec...)
voit tarkistaa kansiosi, että kuva on siellä. nimi muodostuu oletusarvoisesti alusta “vlcsnap” + kuvanottoaika(vuosi-kuu-pvä-tunti-min-sek…)
du kan kolla din mapp för att se att bilden är där. den förinställda namnet för filen börjar med “vlcsnap”, följad av tidpunkten den hade tagits (år-månad-dag-timme-minut-sekund..)
Вы можете проверить вашу папку: фотография есть. Имя файла по умолчанию является "vlcsnap" + время, когда оно было принято (год, месяц, день, час, минута, секунда).
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 4:57 pm

to start a video recording click on the button with the red spot. the button will be blueish while the recording is on. click the button again to stop recording.
videonauhoitus aloitetaan painamalla punatäpläistä nappia. nauhoituksen ollessa käynnissä nappi on sinertävä. nauhoitus loppuu, kun nappia painaa uudelleen.
för att börja videoinspelning pressa på den vänstra knappen med en röd punkt. knappen är blåaktig under inspelningen. för att sluta inspelningen pressa knappen en annan gång.
Как начать запись видео: Нажмите на кнопку с красным пятном. при записи включен, кнопка голубоватые. если вы хотите, чтобы остановить запись, нажмите кнопку еще раз.
Image

the videos will be saved in the Libraries – Videos –folder (blue circle). the files get a default name, with the time and source (green circle)
videot tallennetaan oletustiedostoon Libraries – Videos (sininen rengas) ja niiden nimessä näkyy nauhoitusaika ja lähde (vihreä rengas).
videorna sparas i Libraries – Videos –mappen (blå cirkel). på dess namn finns inspelningtiden och källan (grön cirkel).
Видео будет сохранено в ” Libraries – Videos” = ”библиотеках – Видео”-папки (синий круг). файлы автоматически получить имя, которое показывает время и источник (зеленый круг)
Image
___________________________________________________________________________________
for the Russian translations i have used the Google translator, which is well known to be a risky business. i have tried to eliminate most/worst irrationalities by translating the texts from English to Russian to Finnish and sometimes again to English.
despite of this i'm quite sure that there are still mistakes up there... :dunno: sorry... :blush:

i would be extremely grateful if anyone who understands both English and Russian would read the texts and make the necessary corrections, either by posting here or by dropping me a pm. :wave:

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » February 15th, 2015, 5:21 pm

if you want to use VLC-player to watch a live camera from a rtsp-address and you are using Firefox then you need to make an adjustment to the Firefox-settings. i found the following instructions in the web here:
http://tanwarimran.blogspot.fi/2012/04/ ... -live.html
In Hack the Hackers Imran H. Tanwar wrote:Configuring Firefox for Streaming Media (Real Player/VLC)

You must install RealPlayer/VLC to open urls with the RTSP protocol (rtsp://) .
Streaming media often uses the RTSP protocol (as evidenced by the link itself, rtsp://address). Firefox does not know how to handle this protocol natively. This can result in the error RTSP is not a registered protocol when you try to access streaming media on the web.
There are several ways to correct the error. We recommend adjusting the Firefox configuration settings by adding an entry for the RTSP protocol:
Open Firefox, and type about:config in the URL bar.
Right click in the main window and select New and then Boolean.
Enter network.protocol-handler.expose.rtsp for the preference name and click OK.
Select false and click OK.

Now Click On the video link and browser says to choose a program to open the link, select real player or vlc player.
Firefox should now be able to correctly associate streaming media with RealPlayer/VLC. To test this, please Open m.youtube.com and click watch video.
if you are uncertain about this don't do it but ask someone wiser to do it for you. (i was foolish-brave to do it myself and didn't make mistakes so i think it is fairly safe.)

open a new bookmark and write on the URL-line
about:config
then press enter.
Image

i have already done this but i opened it again to get some pictures of how it looks like. i scrolled down the long list of settings down till i found the networkprotocolls. i right-clicked on the rtsp-line, then select 'new' and set it's value FALSE. this is how the settings should look like if it's correctly set.
Image

after you have done the trick you'll need to restart your Firefox so that the new setting will be valid.

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » May 13th, 2015, 11:41 am

some of the live cameras which we can watch on LK have very large picture sizes. one of the first was the Red Deer camera in Saaremaa. another such camera (starting from yesterday, i.e. May 12th) is the Juras-Erglis WTE camera. when one opes one of these cameras with VLC one gets a camera window which fill most of the screen. if one then wishes to do with the computer something else than just to enjoy the live camera view one has to rescale the window size down. this can be done by grabbing one of the corners of the picture window with the mouse and dragging the window smaller. if one needs to do this too often another trick is needed. when i got tired of rescaling the VLC picture i managed to find a way
how to fix the VLC window size by setting Zoom value.

open the Tools - Preferences menu.
Image

the Simple Preferences window opens. click in the lower left corner the Show settings All.
Image

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » May 13th, 2015, 12:33 pm

click Video. - note that there is a warning below the title to proceed carefully (but no fear! you can always use the cancel- button).
Image

scroll down on the right bar to get to the bottom. there you will see Zoom video. original value will be 1.00 which means 100 % of the original picture size. i have here selected 0.70 which will give me 70 % of the original size. select your preference and click Save.
Image

clicking Show all in the Preferences menu will show you a multitude of changeable settings. i haven't got a clue what most of them mean. there has been something which i have needed to change here earlier but right now i can't remember what it was. that shows how often one will need this option. however, it is useful to remember that there is a lot of stuff there which you may need one day. :D

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » June 10th, 2015, 11:46 am

here's a short discussion of a problem which Alice had a long time ago and Bea's reply to Alice's post.
there are newer versions than the one which Alice used then but maybe Bea's suggestions will help anyway.
On 14 Jan 2014, 11:13 alice44 wrote:VLC 2.1.2

I am in trouble I don't know what settings I have tried.

I think it is odd I have gotten sound but no visual.
2x I have been told that Windows has blocked access and I have over ridden that.
But just now I got a message that it has stopped working and that windows will close it and let me know if a solution is available. :shock:
On 14 Jan 2014, 11:31 Bea wrote:Alice, let´s see whether one of these settings could help, sorry - they are only in German, but perhaps it can help you find the way.
When you hear sound, but have no pictures, it could be that the stream is coming in, but is not decoded in the right way.

Open VLC, go to "Extras" and "Settings"
Image


Then look at these settings first - I marked all with red circles:
Image
At least click on "Save" - close VLC and open it again and try whether it works with this.

Next ones

Image

Click "save" ...

Image

Don´t forget to click on "save" when you made changes - then close VLC and start it new.

Good luck! :2thumbsup:

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » September 24th, 2015, 11:30 am

i had a forced update/refresh of the Firefox this morning and the rtsp-address for my webcamera does not automatically open with VLC anymore. Firefox doesn't know natively how to run rtsp-sources (as said in the above mail). one has to change the firefox settings to make it work. i found another website where the instruction are given:
Firefox 3.5 and above
(Works without installed Gnome libraries)
Type about:config into the Location Bar (address bar) and press Enter.
Right-click -> New -> Boolean -> Name: network.protocol-handler.expose.foo -> Value -> false (Replace foo with the protocol you're specifying)
Next time you click a link of protocol-type foo you will be asked which application to open it with.
http://kb.mozillazine.org/Register_protocol
this explanation is the same as in the above mail and ok otherwise except that i still cannot make it work. Firefox still complains that
"Firefox doesn't know how to open this address, because one of the following protocols (rtsp) isn't associated with any program or is not allowed in this context."
it will not open the question box where you can select the program which to use with this protocol. there is still one more trick which had to be done but i just can't remember what it was...? :puzzled:

i have also set all possible (and probably some impossible) Applications in Firefox to use VLC Media Player as default program but that didn't help either.
here's a picture of FF's Applications-list.
Image

if it will not offer you exactly the choice you want then click on the Use other ... -button and it will give you more programs to select from, like this:
Image

but as said: this didn't work for me. yet. :dunno:

User avatar
Liz01
Registered user
Posts: 50345
Joined: January 21st, 2014, 2:06 pm
Location: Germany Ribnitz-Damgarten

Post by Liz01 » September 24th, 2015, 2:36 pm

Ame, I have little time. :bow: Unfortunately, this is German.
But the manual is somewhat understandable.


http://jason.teknobox.de/firefox_tricks ... ox-offnen/

google transformator :mrgreen:
"Who wants to call URLs with a different protocol, eg with mms: // or rtsp: // begin quickly gets an error message that Firefox can not do anything with the protocol. But it is possible to teach Firefox with which program he has to open a specific protocol. I go to my brief description of it out of Firefox a Youtube link in the rtsp: // format with the VLC player to open. Of course, this method can be used for all protocols and any subsequent amendment to the application which he intended to open a protocol, is no problem. Go on that later in Settings of Firefox and see "Applications" after, there you can specify a program for the protocol. But first you have to do the following.

Open the Configuration in Firefox, admit to about: config in the address bar
Make right click, New -> choose Boolean
when you give a name: network.protocol-handler.expose.rtsp -> specify when value: False
Now the restart Firefox


I found also this:
http://superuser.com/questions/363568/h ... lc-instead

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » September 24th, 2015, 5:26 pm

thanks Liz, it's the same advice that i already found. i find in many places. here's a copy from one:
Step 1
Open Firefox, type "about:config" (omit the quotes) in the address bar, and then click the "I'll be careful, I promise" button when the warning page appears.

Step 2
Right-click anywhere on the page and select the "New" item in the context menu. Choose "Boolean" from the submenu, type "network.protocol-handler.expose.rtsp" (omit the quotes), and then press "Enter."

Step 3
Select "False" from the drop-down menu, and then press "Enter" to save the new entry. Close the about:config tab in Firefox, and then go to an RTSP address in the browser. A Firefox prompt appears, asking you to select a program with which to open the streaming media. Check the check box in the prompt to always use the selected program, if applicable.
http://everydaylife.globalpost.com/make ... 33779.html

steps 1 and 2 i've done about 100 times today. it's 3 that fails: Firefox never asks me to select a program. :slap:
it just says that it's unable to open the link because no program is associated with it. or something like that.

i remember that last time when i had my Firefox reset i did this and then something more but i can't remember what...? :puzzled:

but i opened the camera directly in VLC so i have it working. :thumbs:
- nothing is happening there. 8-)

unp
Registered user
Posts: 228
Joined: November 17th, 2008, 11:52 am

Post by unp » September 24th, 2015, 5:59 pm

ame wrote:i had a forced update/refresh of the Firefox this morning and the rtsp-address for my webcamera does not automatically open with VLC anymore.
Ame, if you follow the tips in the third (Changing the Default RTSP Media Player for Firefox (Mac, Windows 7) and fourth (Changing Your Video Player through Preferences) sections in http://www.nursing.vanderbilt.edu/tools ... links.html to select vlc.exe (via "Choose..." or via "Use other..." respectively) clicking on an rtsp link in Firefox will open VLC player and play the cam stream.
I can't find out whether there's a way to make VLC show rtsp stream in a browser tab via the VLC web plugin (if you meant that).

User avatar
ame
Moderator
Posts: 55054
Joined: April 7th, 2009, 10:26 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Post by ame » September 24th, 2015, 7:07 pm

unp, the method described in the link which you gave is exactly the way i managed to make VLC stream the Juras-Erglis cam.

my problem is how to make the link open by clicking the link on the forum, on the first page of J-E- topic. it was working for me yesterday still, but after the refreshing of Firefox this morning i haven't been able to restore it.

thank you for your interest anyway. :2thumbsup: i think i'll try again tomorrow. -sigh.

Post Reply

Return to “Questions and Help”