Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja valitud trass kahjustab olulisi loodusväärtusi

Postitas Looduskalender - T, 31.01.2017 - 11.11
Autorid

Eesti Ornitoloogiaühing annab teada

Sisu

Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja valitud trass kahjustab olulisi loodusväärtusi

Eelmisel nädalal peeti Rail Balticu Pärnumaa trassikoridori maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande viimased avalikustamise koosolekud. Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on seisukohal, et Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on olnud puudulik, ei vasta seadustele ja valitud trassikoridor võib oluliselt kahjustada kõrge loodusväärtusega alade ja liikide seisundit. Leiame, et praegusel kujul ei tohi maakonnaplaneeringut kehtestada ega keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiita.

Väljavalitud trassi planeeringu ning selle KSH aruande tulemustega ei saa nõustuda järgmistel põhjustel.

1.       Trassi planeerimisel ja keskkonnamõjude hindamisel on kaalutud vaid loodusväärtusi ülemääraselt kahjustavaid ja suure negatiivse ökoloogilise mõjuga alternatiive, jättes hindamata keskkonnasõbralikumad võimalused.

2.       Trassivalikute kaalumise ja keskkonnamõjude hindamise aluseks olev loodusväärtuste uuring ei ole piisava ajalise ja ruumilise ulatusega, hindamisel pole kasutatud taristuprojekti ökoloogilistele mõjudele vastavat uurimismetoodikat ja arvestatud mõjude prognoosiga.

3.       Mitmes eriti kõrge loodusväärtusega piirkonnas ei ole alternatiive üldse välja töötatud ja on jäetud isegi Euroopa Liidu tähtsusega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduvad mõjud hindamata

4.       Trassikoridori kulgemine loodusmaastikus rohevõrgustiku tuumaladel, kaitsealade, püsielupaikade ja Natura alade vahetus läheduses ohustab suurel määral kaitstavate alade elustikku, sh. eriti tundlikku metsalinnustikku ja käsitiivalisi, aga ka suurimetajaid.

5.       Looduskeskkonna suhtes ebaõnnestunud trassivaliku „loodusesse surumiseks“ pakutakse välja hulk ebaefektiivseid ja raskesti kontrollitava tulemuslikkusega leevendusmeetmeid, mis muudavad projekti oluliselt kulukamaks, ent ei hoia ära loodusväärtuste kahjustamist.

Eesti Ornitoloogiaühing tutvus Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringuga, selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega ja selle alusel eelistatud trassivaliku põhjendustega ning esitas planeeringu korraldajale mitmeid küsimusi ja ettepanekuid planeeringuga kavandatud trassikoridori ning KSH kvaliteedi ja tulemuste kohta. Oma vastuskirjas lükkas Pärnu maavanem tagasi kõik EOÜ poolt esitatud ettepanekud planeeritava trassi looduskaitseliste mõjude vähendamiseks, vastused olid sisutühjad ja mitmele küsimusele oli jäetud üldse vastamata.

Tulenevalt tõsistest probleemidest Rail Balticu  trassikoridori valiku osas ning ebakvaliteetsest keskkonnamõjude hindamisest teeb Eesti Ornitoloogiaühing Pärnu maavanemale ettepaneku planeeringut mitte kehtestada ning Keskkonnaministeeriumile ettepaneku mitte kooskõlastada vastavat KSH aruannet. Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 42 lg 4 p 1 ja 2 esineb keskkonnamõjude hindamisel vastuolu õigusaktidega ning aruandes on puudulik informatsioon, mis mõjutab aruande lõppjäreldusi ja sellest tulenevalt võib strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisel eeldatavalt kaasneda oluline ebasoodne keskkonnamõju.

Eesti Ornitoloogiaühingu seisukohtade ja ettepanekutega Rail Balticu trassivaliku Pärnu maakonnaplaneeringule ja selle KSH aruandele ning Pärnu maavanema vastusega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/node/1004.

 

Lisateave:

Mati Kose

mati.kose@gmail.com

5236926

Riho Kinks, Eesti Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse projektijuht

riho.kinks@eoy.ee

508 6690

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.