Puhkemets

Raied parkmetsades

Postitas Looduskalender - R, 17.03.2023 - 08.08

Artiklisarja koostab ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Lageraie Kalevipoja lingukivi ümber Kassinurme parkmetsas. Lageraie avab vaate mõhnastiku pinnamoele paariks aastaks. Peagi kattub see ala tiheda kõrge võsaga ja tihnik sulgeb maastikuvaate aastakümneteks. Lageraie ei sobi parkmetsadesse

Parkmetsapuistutes tehakse puhkekasutusliku väärtuse suurendamiseks, looduslikuks uuendamiseks ning rekreatiivsete ja esteetiliste omaduste parandamiseks mitmesuguseid raieid. Need tehakse maastikukujunduslikest ja metsakasvatuslikest seisukohtadest ning ohutusnõuetest lähtuvalt, kujundades parkmetsas sobivaid vaateid, teede ja radade ääri ning puhkekohti:

 

Metsapargid ja parkmetsad

Postitas Looduskalender - R, 10.03.2023 - 10.10

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Metsapargi looduslik uuendus: vaher, saar, pärn, kuusk, pihlakas jt. Park on looduslikult uuenev püsikooslus, mida aednikud ja maastikukujundajad veidi suunavad, et puhkajatel oleks mõnusam loodust nautida

Metsapark on tagasihoidliku heakorrastuse ja kujundusega asulasisene või -lähedane metsailmeline park (puuvõrade liitus harilikult >50%), kus on rajatud jalutus- ja/või sporditeede võrk, on vähemalt hädavajalik pargiinventar ning vahendid sportimiseks ja lastele mängimiseks ning toimub regulaarne, kuid mõõdukas hooldus. Metsapargid on asulates, eriti linnades oluliseks rekreatsioonikeskkonnaks ja ka biomitmekesisuse säilitamise kohaks.

Puhkemetsade uuendamine

Postitas Looduskalender - R, 03.03.2023 - 10.10

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Hajaliraie (esimene) seemendusraiejärk: puistut harvendatakse puude seemnekandvuse suurendamiseks ja loodusliku uuenduse saamiseks

Männikute jätkuvaks kasvatamiseks on vaja tagada uuendataval alal võimalikult hea valgustatus. Erineva täiusega hajaliraie alal ja raiestikul on männi kasvu võrdlus näidanud parimat tulemust siis, kui täius võrdub nulliga, st lageraiealal.

Seega rekreatsioonimetsades, kus männikud (mändi puistu koosseisus >70%) või männienamusega puistud peaksid pidevalt kasvama (loo-, luite-, nõmme-, palu- ja rabastuvad metsad), ei pruugi hajali- ja häilraie anda piisavalt kiiresti vitaalset männi uuendust.

Puhkemetsamaastiku kujundamine

Postitas Looduskalender - L, 25.02.2023 - 11.11

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Auga puhkemetsa lageraiepõhine uuendamine, millega kaasnes ka metsapõleng

Lageraiepõhine puhkemetsade majandamine ja uuendamine, mida praktiseerib Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) läheb vastuollu metsanduse hea tava ja kutse-eetikaga (viide). RMK juhatuse 10.12.2019 otsusega nr 1-32/97 oli KAH-alade (kõrgendatud avaliku huviga ala) ja ÜKH-alade (üksikisiku kõrgendatud huviga ala) mõisted lisatud RMK asutuse sisesesse dokumenti: „RMK kõrgendatud avaliku huviga alade määramise, majandamise ja seal tehtavatest töödest teavitamise juhend”.

Artiklisari - puhkemetsad

Postitas Looduskalender - R, 17.02.2023 - 10.10

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Eesmärgid ja töövõtted puiskarjamaa ja puhkemetsa kujundamisel

Pärast puu murdumist saab (sobivas kohas ja kui ta ei ole ohtlik jalakäijatele) puutüüka jätta parki vaadeldavaks objektiks. Tüügas elustikupuuna pakub täiendavat elupaika mitmetele liigirühmadele. Luua park (2.8.2015)

Pärast puu murdumist saab (sobivas kohas ja kui ta ei ole ohtlik jalakäijatele) puutüüka jätta parki vaadeldavaks objektiks. Tüügas elustikupuuna pakub täiendavat elupaika mitmetele liigirühmadele. Luua park (2.8.2015)

Puistu ruumiline struktuur:

Puiskarjamaa ja puhkemetsa kujundamine

Postitas Looduskalender - R, 10.02.2023 - 10.10

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Taastatud puisniit Keila rohealal, Niitvälja/Tammiku tee looduslikul alal, Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaigas, kus kasvavad eesti soojumikas, sile tondipea, püst-linalehik, mitmed orhideede erinevad liigid (viide, viide)

Kuna Eestis pole teada pikka aega järjepidevalt puiskarjamaana kasutatud alasid (seda pole küll ka uuritud), siis ei saa ka üldjuhul rääkida nende taastamisest. Taastada saab võsastunud puisniitu, mida kavatsetakse kasutusele võtta puiskarjamaana. Sellisel juhul ongi mõistlik toimida nagu puisniidu taastamisel.

Puhkemetsa hooldamine

Postitas Looduskalender - R, 03.02.2023 - 10.10

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Puhkemetsa hooldus võib piirduda teeradade ja lagendike niitmisega ja sealt varisenud okste koristamisega. Harvendust ja võsaraiet tuleb teha vajaduse korral, tavaliselt 3-4 aastaste vahedega. Puistu ja ka lagendike servades tuleks üldiselt säilitada madala võraga puid ja põõsaid.

Juhul, kui heina kariloomadele ega ulukite lisasöötmiseks ei vajata, võib lagendikke niita alles sügisel või ka üle aasta. Tihedamad alad võib jätta hooldamata ning viia sinna ka lehed ja oksad lagendikelt. Oksahunnikud on teretulnud varjepaigad pisiloomadele. Kui sageli külastataval puhkealal ei ole korralikke lõkkeplatse, ei tohiks jämedamaid kuivanud oksi ja raidmeid siiski maha jätta, sest see lausa kutsub lõket tegema.

Puhkemetsad

Postitas Looduskalender - R, 27.01.2023 - 09.09

Artiklisarja koostas ja 7.7.2018. pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Kaheksa aastane männikultuur Auga metsas. Kvartal NA059 eraldis 14, pindala 1,63 ha, mustika kasvukohatüüp. Mustikas ei talu otsest päikest, st lageraiet; nii tiheda taimestiku all ei talu mustikas ka liiga pimedasse jäämist.

Puhkemetsa kasutatakse eelkõige puhkamiseks, mitte puidu tootmiseks. Puhkemetsa võib määratleda planeeringuga, kuid loomulikult võib ka iga metsaomanik oma kodulähedasest metsatukast puhkemetsa või kodupargi kujundada.

Metsatüübid, mis võiks rahule jätta

Postitas Looduskalender - R, 20.01.2023 - 11.11

Artiklisarja koostas ja pildistas säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Haruldaseks on jäänud ka soometsad. Madalsoometsa kasvukohatüüp kollase võhumõõga õitsemise ajal Niitvälja soos (8.6.2013)

On metsatüüpe, mille väärtus seisneb nende looduslikkuses ja kus sae järele küünitada pole tarvis. Jätkem nad lihtsalt rahule.

Armastatud puhkemetsad on vanemad mustika- ja pohlamännikud või krõbisev-kuivad luitemännikud. Need metsad hooldusraiet ei vaja. Küll on intensiivse kasutuse korral vaja kaitsta seal puhma- ja samblarinnet, mis rohke tallamisega kergesti hävib.

Vanemaid kuusikuid ei maksaks harvendada, sest raiega võib kergesti vigastada allesjäävaid puid ja nende juuri. Kuusk on väga tundlik vigastuste suhtes ning võib haigestuda juurepessu.

Raieliikide valikust ja rakendamisest puhkemetsades

Postitas Looduskalender - R, 13.01.2023 - 13.13

Artiklisarja koostab säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart

Terviseradade plakat Auga parkmetsas

Metsandusakadeemilise diskussioonita ja avalikustamata põhjustel lõpetati kaitsemetsade staatus ja järjepidevus 10.12.2008. a vastu võetud metsaseaduse parandusega, mis jõustus 1.01.2009. a.

Puhkemetsad muutusid selle muudatuse tõttu majandusmetsadeks ehk tulundusmetsaks, kus metsaseadus lubab teha uuendusraiet: kuni 6 (7) ha pindalaga lageraiet ja 10 ha pindalaga turberaiet. Sellest ajast alates kahtlen, kas Eestis ikka täidetakse veel kestliku metsanduse standardeid ja metsakasvatuse head tava, rääkimata metsameeste kutse-eetika järgimist kui puhkeala lagedaks raiutakse.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.